Vlozenie elektronickeho podpisu do KROS OMEGA

Vlozenie elektronickeho podpisu do KROS OMEGA